Анотация на дисциплината "Теория на управлението"

Дисциплината „Теория на управлението” е фундаментална за студентите от специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника” и има за цел да запознае студентите с основните принципи на изграждане на класическите системи за автоматично управление, методите за анализ и елементи от проектирането им. Дисциплината се състои от 2 части - „Теория на управлението I” и „Теория на управлението II”.

В първа част се разглеждат основите на математическото моделиране на системите за управление, типовете входни сигнали и основните типове времеви и честотни характеристики. Една от основните части на курса е посветена на устойчивостта на системите за управление и запознаване с някои популярни алгебрични и честотни критерии за устойчивост. Първа част на Теория на управлението завършва със запознаване с качествените показатели на системите за управление и свързаните с тях основни типове линейни регулатори.

Втората част на дисциплината е посветена на изучаване на т.н. "Съвременна теория на управлението". При нея основен момент е представянето на системи за управление в една универсална векторно-матрична форма, наречена "Пространство на състоянието". В първия и най-голям модул от курса по „Теория на управлението II” се дават основните дефиниции на пространството на състоянието. Подробно се разглеждат няколко подхода за представяне на системи в пространството на състоянието. При първия от тях представянето е директно от математичния модел на системата чрез променливи, имащи физически смисъл. Методът се илюстрира с няколко примера на електрически и механични системи. Вторият подход за представяне на системи с пространството на състоянието е чрез канонични форми, като в курса се разглеждат популярните фазово-координатна и нормална канонична форма и техни подварианти. В останалите модули се разглеждат методите за анализ на системи, представени в пространството на състоянието, задачата на изследване управляемостта и наблюдаемостта на системи, методите за синтез на обратна връзка на системи по зададени полюси и по минимум на интегрален критерий, синтез на наблюдател и представяне на дискретни системи в пространството на състоянието.

Входните връзки на дисциплината се осигуряват от материала, изучаван в дисциплините „Висша математика I”, „Висша математика II”, „Висша математика III”, „Теоретична електротехника”, „Механика”. Изходните връзки са към дисциплините „Автоматизация на технологични процеси”, „Идентификация на системите” и др., както и към дисциплини, изучавани в ОКС "магистър".

Лабораторните упражнения по двете части на дисциплината "Теория на управлението" се провеждат в компютърна зала и следват основните въпроси от лекционния материал. Задачите се решават на базата на компютърни симулации с помощта на програмния продукт MATLAB. В зависимост от конкретните задачи, системите се симулират както в командния ред на Matlab или чрез създаване на програмни файлове, така и в средата за симулация на системи в блоков вид Simulink.

Последно модифициране: сряда, 12 юни 2013, 9:26
Прескочи Навигация

Навигация