Самостоятелни задачи

Уважаеми колеги,

предлагам на Вашето внимание въпроси за размисъл и дискусия.

Въпроси за размисъл и дискусия:

                 

  1. Ако създадете социален проект за създаване на социално предприятие, към кои специфични цели ще се насочите и коя целева група ще изберете?

 

а)………………………………………………………………………………………..

б)………………………………………………………………………………………..

в)………………………………………………………………………………………..

 

  1. Разгледайте внимателно насоките за допустимост на кандидатите и дайте своето мнение за:

 

а) най-лесно е да се учреди юридическо лице с нестопанска цел;

б) търговското дружество е лесна форма за управление и е подходящо за развитие на социални предприятия

в) създаването на кооперация е най-удачната форма

 

  1. Според Вас лесно ли се разработва проект по ОП”РЧР” и има ли възможност за по-улеснени начини за финансиране в България?

 

  1. Като сравните социалните предприятия в България и в страните от  Европа(ползвайте помощния материал от Тема 5) какво смятате по отношение на :

а) правноорганизационната форма на социалните предприятия;

б) целевите групи;

в) начините за финансиране;

г) устойчивостта на предприятията и ефектите, които постигат.

 

Прескочи Навигация

Навигация