Магистърската програма "Управление на проекти" комбинира академичната квалификация с практически методи и техники и осигурява  важни аспекти в обучението, които подкрепят професионалното развитие на студентите чрез използваните подходи при разработването й:

 • Подходът на програмата се различава от типичните учебни дисциплини за управлението на проекти по интензивното електронно обучение, представящо проверими теоретични познания по основни теми, които да бъдат директно превърнати в практически умения;
 • Подходът на програмата е насочен към самоподготовката и индивидуалната работа с достъпни, интересни и електронни учебни материали, които улесняват учебния процес чрез възможността за получаване на информация за студентите на конкретно  място в съответната проектна област.

Учебният план на магистърската програма включва осем учебни курса, всеки  на модулен принцип и акцентиращи върху специфични теми. Всеки курс осигурява последователно надграждане и задълбочаване на познанията и разбиране на процеса по управлението на проекти.

 

Под-категории
Информационно табло
Избираеми
 • Важна сфера за дейност в организацията е разработването на различни видове проекти и тя изключително зависи от човешкия фактор. Затова целта на учебната дисциплина е осигуряване на задълбочени знания за проектите и тяхното управление, за организирането на хората в екипи, за планиране и изпълнение на необходим комплекс от дейности за успешно разработване и изпълнение на проектите. Теоретичните знания, предлагани на студентите обхващат следните теми: същност и характеристики на проектите и проектното управление; класификации на проектите и фактори за успех; определяне на целите и структуриране; избор на ръководител на проекта и организация на проектната група. Практическата работа е по конкретно избрани теми за придобиване на добри умения за разработване и изпълнение на проектите като солидна практическа основа за онези студенти, които желаят да доразвият уменията си.
  Знанията, осигурявани от дисциплината на входа са тясно свързани и логично обусловени от придобитите общоикономически, общоуправленски и специализиращи знания от обучението в ОКС «бакалавър». Те се явяват изходна база за специалните дисциплини от учебния план на магистърската програма, осигуряващ професионалните компетенции на студентите да управляват процесите на разработване и внедряване на проекти.

  Самозаписване: Въведение в управлението на проекти
 • Важна сфера на дейност в организацията e инвестиционното проектиране, разработването на различни видове инвестиционни проекти, тяхната оценка и внедряването им.
  Курсът „Инвестиционно проектиране, оценяване и внедряване на проекти” има за цел да подготви студентите по финансовите, икономическите и практически елементи, свързани с подготовката на инвестиционни проекти, кандидатстващи за финансиране. Разглежда се необходимостта от финансово-икономически анализ и определяне на целесъобразността на проекта за финансиране. Отделя се внимание на осъществяването на анализа до степен, която позволява на студентите да се запознаят с основните понятия, да се запознаят с казуси и добият умения за самостоятелна работа.
  Обучението по учебната дисциплина „Инвестиционно проектиране, оценяване и внедряване на проекти” цели студентите да придобият знания и умения, необходими при приемането на широк спектър решения във връзка с оценката на инвестиционните проекти и внедряването им. Учебната програма на дисциплината е съобразена с посочените цели. Дисциплината успешно се вписва в образователните цели на магистърска програма “Управление на проекти” за придобиване на компетенции с профилиран характер.

  Самозаписване: Инвестиционно проектиране, оценяване и внедряване на проекти
 • Учебната дисциплина „Методологии в управлението на проекти” се базира на знанията, получени от дисциплината „Въведение в управлението на проекти”, като ползва представените в нея основни понятия и терминология. В учебната програма се разглеждат различни подходи и алтернативни  методологии в управлението на проекти, които поставят основата за специализиращите дисциплини от учебния план на специалността.

  Самозаписване: Методологии в управлението на проекти
 • Дисциплината «Планиране на проекти» е една от основните дисциплини, които формират студентите като специалисти в областта на управлението на проекти.

  Основната цел е не само творческо овладяване на методологическия инструментариум, но и придобиването на практически знания и умения за неговото приложение.

  На входа на дисциплината се използуват знанията, получени от обучението в ОКС «Бакалавър». На изхода на тази дисциплина се получават теоретични знания и умения за рационално адаптивно поведение и нетрадиционно мислене при решаване на сложни задачи за планиране на проекти в условията на висока степен на неопределеност, риск и агресивна бизнессреда. Студентите усвояват знания за организацията на плановия процес.  

  За усвояване на знанията, както и за осмисляне на тяхната приложимост в плановата и управленската практика са предвидени семинарни занятия в хорариум, съответстващ на учебния план. В семинарните занятия се решават задачи за оптимизиране на времето, разработват се и се обсъждат бизнеспланове и други актуални проблеми на планирането на ресурсите, разходите и риска, провеждат се дискусии за планиране на малки бизнес проекти.

  Самозаписване: Планиране на проекти
 • АНОТАЦИЯ

  Съдържанието на учебната програма по "Управление на проектния риск" осигурява минимума от знания в областта на управлението на риска, както и знания за проектния риск.

  Основната цел на курса по "Управление на проектния риск" е да формира у студентите знания за същността на рисковете при разработването и реализирането на проекти. Това би им дало възможност правилно да прилагат методиките и да организират дейностите по анализ и управление на проектния риск като извършват планиране, идентифициране, качествен и количествен анализ на проектния риск, а също и мониторинг, разпределяне на риска, разработване стратегии за реагиране на риска.

  Съдържанието на учебната дисциплина "Управление на проектния риск" е структурирано в два модула. В модул «Анализ и оценка на проектния риск» са включени основните методологически въпроси, методите за анализиране и оценяване на проектния риск и условията за приложимост на различните методи. В модул «Управление на риска при проектиране» се следва логиката на управлението на проектния риск, като се разглеждат отделните дейности по планиране, идентифициране, качествен и количествен анализ на проектния риск, а също и мониторинг, разпределяне на риска, разработване стратегии за реагиране на риска.

  Цел на курса:

  Основната цел на курса по "Управление на проектния риск" е да формира у студентите знания за същността на рисковете при разработването и реализирането на проекти. Това би им дало възможност правилно да прилагат методиките и да организират дейностите по анализ и управление на проектния риск като извършват планиране, идентифициране, качествен и количествен анализ на проектния риск, а също и мониторинг, разпределяне на риска, разработване стратегии за реагиране на риска.

  Съдържание на курса:

  Съдържанието на учебната дисциплина "Управление на проектния риск" е структурирано в два модула. В модул «Анализ и оценка на проектния риск» са включени основните методологически въпроси, методите за анализиране и оценяване на проектния риск и условията за приложимост на различните методи. В модул «Управление на риска при проектиране» се следва логиката на управлението на проектния риск, като се разглеждат отделните дейности по планиране, идентифициране, качествен и количествен анализ на проектния риск, а също и мониторинг, разпределяне на риска, разработване стратегии за реагиране на риска.

  Достъп като гост: Управление на проектния рискСамозаписване: Управление на проектния риск
Прескочи Навигация

Навигация

  • ФорумНовини от сайта

  • ФорумПомощна информация

  • ФорумДистанционно обучение

  • URLВиртуална библиотека

  • Курсове

   • Дистанционна форма на обучение

    • ...програма за ОКС "Магистър" "Управление на проекти"