•     Учебното съдържание на дисциплината Основи на счетоводството предоставя възможности за практическо използване на фундаментални и приложни знания относно счетоводната информация при управлението дейността на предприятието. Основните аспекти се насочват към предаване на студентите на базови знания и умения от теоретико-методологичен и практико-приложен характер в областта на счетоводството и неговата организация при управлението дейността на икономическите субекти.

       Съдържанието обхваща в логическа последователност и взаимна обвързаност основните аспекти на счетоводството: стопанската отчетност като система за информация; имуществото на предприятието като обект на счетоводството; методологията на счетоводството; техниката, технологията и организацията на счетоводния процес; анализа на счетоводната информация; текущото счетоводно отчитане и годишния финансов отчет и др.

      Курсът е с висока степен на прагматизъм, чиято конкретна насоченост обхваща икономическата подготовка на бъдещите специалисти в областта на счетоводството. След успешно завършване на курса по дисциплината, студентите следва да могат: да открояват същността на счетоводството; да боравят с методите на счетоводството; да познават присъщите на обектите на счетоводството процеси и операции и счетоводните записвания за тяхното отчитане. Целта е обучаемите да се запознаят с възможностите на счетоводството като информационна система и ползването на отчетната информация при вземане на управленски решения.

  Достъп като гост: Основи на счетоводствотоСамозаписване: Основи на счетоводството
 • Управлението на човешките ресурси е сложен и всеобхватен процес, изискващ използването на комбинирани подходи, методи и механизми, осигуряващи ефективни резултати. Курсът разглежда новите роли, функции и дейности по управление на изпълнението, набирането и подбора на човешки ресурси; планиране на приемствеността и проектиране на труда; развитието на таланти, на предприемаческото мислене; поддържане на мотивацията и удовлетвореността от труда; усъвършенстване на професионалната пригодност.

  Достъп като гост: Управление на човешките ресурсиСамозаписване: Управление на човешките ресурси
Прескочи Навигация

Навигация

  • ФорумНовини от сайта

  • ФорумПомощна информация

  • ФорумДистанционно обучение

  • URLВиртуална библиотека

  • Курсове

   • ОКС "Бакалавър"

    • Специалност "Индустриален мениджмънт"