Електротехнически материали: Всички участници

Филтри
Advanced element

Свойства и класификация на електротехническите материали

Тест Тест Тест към Тема 1

Свойства на електротехническите материали свързани с влагата

Тест Тест Тест към Тема 2

Свойства на електротехническите материали свързани с топлината

Тест Тест Тест към Тема 3

Поляризация на диелектриците. Видове поляризации. Влияние на температурата и честотата върху диелектричната проницаемост.

Тест Тест Тест 1 към тема №4

Тест Тест Тест 2 към тема №4

Електропороводимост на твърди, течни и газообразни диелектрици. Токове през диелектриците.

Тест Тест Тест към Тема 5

Диелектрични загуби. Зависимост на диелектричните загуби от честотата, температурата и интензитета на електрическото поле.

Тест Тест Тест 1 към тема №7

Тест Тест Тест 2 към тема №7

Пробив в твърди, течни и газообразни диелектрици. Влияние на различни факгори върху електрическата якост.

Тест Тест Тест към тема №8

Газообразни и течни диелектрици.

Тест Тест Тест към тема №8

Неорганични твърди диелектрици

Тест Тест Тест към Тема 9

Органични твърди диелектрици.

Тест Тест Тест към Тема 10