Социални компетенции в междукултурна среда
(СКМС (И))

АНОТАЦИЯ

Целта на курса по „Социални компетенции в междукултурната среда” е да се придобият теоретични и практически знания  и умения за разбиране на културните различия и  на възможностите за постигане на междукултурен диалог. Изучават се основните параметри за изследване на културите и факторите на влияние върху междукултурните отношения. Конкретизират се социални компетенции, необходими за ефективното управление на проекти в  междукултурна среда. Анализират се добри  практики.