Машинни елементи
(МЕ)

Машините и механизмите са изградени от машинни елементи, обединени във възли и групи. Голяма част от тях се срещат във всички машини и механизми и имат едни и същи функции(витвоси и гайки, оси и валове и др.). Машинните елементи се явяват като проектно-конструкторска дисциплина, където студентите могат да приложат своите знания от изучаваните теоретични и общо технически дисципини.