Приложна математика
(ПМат)

Учебната дисциплина “ Приложна математика” запознава студентите с някои основни въпроси на линейната алгебра, аналитичната геометрия и линейното оптимиране (програмиране). Тя е предназначена за студенти, които ползват/изучават дисциплини от теория на управлението и посочените математически дисциплини са базови за тази теория. Трябва обаче да се подчертае, че представените лекции и семинарни упражнения биха били много полезни за всеки студент от Технически университет – Габрово, независимо от специалността, по която той се обучава.

Представеният модул е разделен на 5 теми. В първите две теми се дават основни знания за детерминанти и матрици – пресмятане на детерминанти от невисок ред и действия с матрици. Трета тема е директно приложение на първите две – в нея се разглеждат системи линейни уравнения, като целта е студентът да разбере връзката на изучаваните методи с използването на компютърен софтуер. В последните две теми се засягат важните приложения на векторите в аналитичната геометрия в равнината, в това число представяне и работа с двумерни симплекси.