Химия - изравнително обучение за студенти в първи курс
(Химия - ИО)

3978435594_b3380271cf_o.JPG

Курсът "Химия-изравнително обучение" е предназначен за студентите от първи курс във всички специалности на Технически университет – Габрово и има за цел да актуализира базовите знания по химия, необходими за по-нататъшното им обучение и практическа работа. Разглеждат се няколко основни групи проблеми: строеж на атома, периодичен закон и периодична система; химични процеси; дисперсни системи; химични елементи и техните съединения; въглеводороди и техните производни; полимерни материали. Придобитите знания  са основа за изучаване на специализиращите дисциплини.