Въведение в управлението на проекти
(ВУП)

Важна сфера за дейност в организацията е разработването на различни видове проекти и тя изключително зависи от човешкия фактор. Затова целта на учебната дисциплина е осигуряване на задълбочени знания за проектите и тяхното управление, за организирането на хората в екипи, за планиране и изпълнение на необходим комплекс от дейности за успешно разработване и изпълнение на проектите. Теоретичните знания, предлагани на студентите обхващат следните теми: същност и характеристики на проектите и проектното управление; класификации на проектите и фактори за успех; определяне на целите и структуриране; избор на ръководител на проекта и организация на проектната група. Практическата работа е по конкретно избрани теми за придобиване на добри умения за разработване и изпълнение на проектите като солидна практическа основа за онези студенти, които желаят да доразвият уменията си.
Знанията, осигурявани от дисциплината на входа са тясно свързани и логично обусловени от придобитите общоикономически, общоуправленски и специализиращи знания от обучението в ОКС «бакалавър». Те се явяват изходна база за специалните дисциплини от учебния план на магистърската програма, осигуряващ професионалните компетенции на студентите да управляват процесите на разработване и внедряване на проекти.