Методологии в управлението на проекти
(МУП)

Учебната дисциплина „Методологии в управлението на проекти” се базира на знанията, получени от дисциплината „Въведение в управлението на проекти”, като ползва представените в нея основни понятия и терминология. В учебната програма се разглеждат различни подходи и алтернативни  методологии в управлението на проекти, които поставят основата за специализиращите дисциплини от учебния план на специалността.