Планиране на проекти
(ПП)

Дисциплината «Планиране на проекти» е една от основните дисциплини, които формират студентите като специалисти в областта на управлението на проекти.

Основната цел е не само творческо овладяване на методологическия инструментариум, но и придобиването на практически знания и умения за неговото приложение.

На входа на дисциплината се използуват знанията, получени от обучението в ОКС «Бакалавър». На изхода на тази дисциплина се получават теоретични знания и умения за рационално адаптивно поведение и нетрадиционно мислене при решаване на сложни задачи за планиране на проекти в условията на висока степен на неопределеност, риск и агресивна бизнессреда. Студентите усвояват знания за организацията на плановия процес.  

За усвояване на знанията, както и за осмисляне на тяхната приложимост в плановата и управленската практика са предвидени семинарни занятия в хорариум, съответстващ на учебния план. В семинарните занятия се решават задачи за оптимизиране на времето, разработват се и се обсъждат бизнеспланове и други актуални проблеми на планирането на ресурсите, разходите и риска, провеждат се дискусии за планиране на малки бизнес проекти.