Инвестиционно проектиране, оценяване и внедряване на проекти
(ИПОВП)

Важна сфера на дейност в организацията e инвестиционното проектиране, разработването на различни видове инвестиционни проекти, тяхната оценка и внедряването им.
Курсът „Инвестиционно проектиране, оценяване и внедряване на проекти” има за цел да подготви студентите по финансовите, икономическите и практически елементи, свързани с подготовката на инвестиционни проекти, кандидатстващи за финансиране. Разглежда се необходимостта от финансово-икономически анализ и определяне на целесъобразността на проекта за финансиране. Отделя се внимание на осъществяването на анализа до степен, която позволява на студентите да се запознаят с основните понятия, да се запознаят с казуси и добият умения за самостоятелна работа.
Обучението по учебната дисциплина „Инвестиционно проектиране, оценяване и внедряване на проекти” цели студентите да придобият знания и умения, необходими при приемането на широк спектър решения във връзка с оценката на инвестиционните проекти и внедряването им. Учебната програма на дисциплината е съобразена с посочените цели. Дисциплината успешно се вписва в образователните цели на магистърска програма “Управление на проекти” за придобиване на компетенции с профилиран характер.