Оценка на проекти за въздействие върху околната среда
(ОПВОС (И))

АНОТАЦИЯ

Екологичната оценка (ЕО) на планове и програми е превантивен инструмент за оценяване на евентуалните значителни въздействия върху околната среда в резултат от прилагането на планове и програми от национално, регионално и местно равнище, като ЕО се извършва едновременно с разработването им.

Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) също е превантивен инструмент за идентифициране на евентуалните въздействия върху околната среда и човешкото здраве от строителството и експлоатацията на инвестиционните предложения/проекти във всички отрасли на икономиката и развитието на инфраструктурата, на ранния етап от тяхното проучване и разработване, преди да е взето решение за реализацията им на конкретно място при съответната технология, начин на строителство и др.

Знанията, осигурявани от дисциплината, на входа са тясно свързани и логично обусловени от придобитите общоикономически и общоинженерни знания от други базови дисциплини. Те се явяват изходна база за много от специализиращите и специалните дисциплини от учебния план на специалността, осигуряващ професионалните компетенции на студентите да разработват инженерни проекти на индустриални продукти и технологии.