Управление на проектния риск
(УПР)

АНОТАЦИЯ

Съдържанието на учебната програма по "Управление на проектния риск" осигурява минимума от знания в областта на управлението на риска, както и знания за проектния риск.

Основната цел на курса по "Управление на проектния риск" е да формира у студентите знания за същността на рисковете при разработването и реализирането на проекти. Това би им дало възможност правилно да прилагат методиките и да организират дейностите по анализ и управление на проектния риск като извършват планиране, идентифициране, качествен и количествен анализ на проектния риск, а също и мониторинг, разпределяне на риска, разработване стратегии за реагиране на риска.

Съдържанието на учебната дисциплина "Управление на проектния риск" е структурирано в два модула. В модул «Анализ и оценка на проектния риск» са включени основните методологически въпроси, методите за анализиране и оценяване на проектния риск и условията за приложимост на различните методи. В модул «Управление на риска при проектиране» се следва логиката на управлението на проектния риск, като се разглеждат отделните дейности по планиране, идентифициране, качествен и количествен анализ на проектния риск, а също и мониторинг, разпределяне на риска, разработване стратегии за реагиране на риска.

Цел на курса:

Основната цел на курса по "Управление на проектния риск" е да формира у студентите знания за същността на рисковете при разработването и реализирането на проекти. Това би им дало възможност правилно да прилагат методиките и да организират дейностите по анализ и управление на проектния риск като извършват планиране, идентифициране, качествен и количествен анализ на проектния риск, а също и мониторинг, разпределяне на риска, разработване стратегии за реагиране на риска.

Съдържание на курса:

Съдържанието на учебната дисциплина "Управление на проектния риск" е структурирано в два модула. В модул «Анализ и оценка на проектния риск» са включени основните методологически въпроси, методите за анализиране и оценяване на проектния риск и условията за приложимост на различните методи. В модул «Управление на риска при проектиране» се следва логиката на управлението на проектния риск, като се разглеждат отделните дейности по планиране, идентифициране, качествен и количествен анализ на проектния риск, а също и мониторинг, разпределяне на риска, разработване стратегии за реагиране на риска.