Tеоретична електротехника - изравнително обучение за студенти от първи курс
(ТЕ-ИО)

%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B6%20%D0%B4%

Курсът "Теоретична електротехника - изравнително обучение"е предназначен за студентите от първи курс във факултет ЕЕ на ТУ-Габрово и има за цел формирането у тях на фундаментални знания в областта на електротехниката, което ще им даде равен старт в усвояването на материала по дисциплините Теоретична електротехника I и II част.