Математика - изравнително обучение за студенти в първи курс
(Математика-ИО)

Курсът "Математика - изравнително обучение" е предназначен за студенти в първи курс на ТУ - Габрово. Главната му цел  е да припомни основните сведения от училищния курс по математика. Освен това, чрез редица упражнения, всеки първокурсник ще може да ги затвърди  и по този начин да попълни своите пропуски. Това е важна предпоставка  за успешно усвояване на дисцилините Висша математика - I част, Висша математика - II част,  Висша математика - III част, както и голяма част от изучаваните в университета общотехнически и специални учебни дисцилини.

Препоръка:  Отваряйте курса с най-новите версии на Google Chrome или Mozila Firefox.