Technical English
(TE)

Модулът „Технически английски език” е предназначен за студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър” и е създаден за езиково ниво B 2. Той е надграждащ и изисква от обучаемите да имат езиково ниво А2. Целта на модула е да се изгради речников фонд от термини в различни инженерни области, да се развият умения за слушане, четене и разбиране на технически текстове и умения за използване на специфични граматични конструкции и модели. Модулът включва 1 3 теми от различни инженерни области. Всяка тема е представена чрез видео материал, върху който са създадени упражнения. Освен това към всяка тема има връзки към речник и тестове за проверка на знанията. В края на модула са представени във вид на презентации някои граматични конструкции.