Мобилни клетъчни комуникации
(МКК)

Intro.jpgВ дисциплината

"МОБИЛНИ КЛЕТЪЧНИ КОМУНИКАЦИИ"

се разглеждат основните принципи за построяване на клетъчните системи, предназначението и основните методи за честотно планиране, методите за достъп, архитектурата на съществуващите клетъчни мрежи и назна­че­нието на основните мрежови елементи и подсистеми, формирането на сигналите и организацията на физическите и логическите канали, същност и организация на някои основни процедури от управлението на клетъчните мрежи.